วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำในศูนย์จำหน่าย

ภาพผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำในศูนย์จำหน่ายภาพหน้าร้านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคำ


ภาพหน้าร้านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคำ
บทที่ 5 สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะบทที่ 5
สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ

                การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง โครงการหลวงดอยคำ จังหวัดเชียงราย  ผู้วิจัยได้ผลวิเคราะห์ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
                จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังนี้
                ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบไปด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ  ดังนี้
1. เพศ : ผู้ตอบการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามเพศดังนี้เพศชาย จำนวน  25 คน   คิดเป็นร้อยละ  50  เพศหญิงจำนวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ  50
2. อายุ : ผู้ตอบแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกตามอายุดังนี้ ช่วงอายุ 12 - 20ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ50 ช่วงอายุ  21 – 30 ปี  จำนวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ช่วงอายุ  31 – 50 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ช่วงอายุ 60ปีขึ้นไป  จำนวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.875 
3. ระดับการศึกษา : ผู้ตอบแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น ระดับประถมศึกษา  จำนวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ 26  มัธยมศึกษา จำนวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ  40 ระดับปริญญาตรี  จำนวน  15 คน คิดเป็น  30  อื่นๆ 2 คน คิดเป็นร้อยละ  4
4. อาชีพ : ผู้ตอบแบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น  นักเรียน  จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40  นักศึกษา  จำนวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  20  นักธุรกิจ  จำนวน  3 คนคิดเป็นร้อยละ 6 เกษตรกร จำนวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ  10  แม่บ้าน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อื่นๆ จำนวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ  14
               
การอภิปลายผล
                จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล โครงการหลวงดอยคำ  ของจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
                1.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหลวงดอยคำ ทัศนคติของปราชนในตำบลท่าพี่เลี้ยงพบว่าส่วนมากมีทัศนคติที่ดีกับโครงการนี้           
2.คนส่วนมากคิดว่าโครงการหลวงดอยคำสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
                การวิจัยครั้งนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบมากนักหรือบางครั้งอาจจะไม่มีข้อมูลที่ยังคงหาย ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะนำข้อมูลบางส่วนที่ยังคงไม่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้การวิจัยครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของคนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อโครงการหลวงดอยคำ  

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ
ผลการวิเคราะห์
ภาพรวม
คะแนนรวม
2235
ค่าเฉลี่ย
4.47
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55
C.V.(%)
12.31
แปลผล
  มากสรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถาม มีคะแนนรวม 2235 ค่าเฉลี่ย 4.47  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 c.v.(%)  12.31  แปลผลมาก

ผลการวิเคราะห์รายคน


ผลการวิเคราะห์รายคน
กลุ่มตัวอย่างคนที่
ผลการวิเคราะห์
จำนวนข้อที่ตอบ
คะแนนรวม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์การกระจาย (%)

(Sum.)
(Mean :     )
(S.D.)
(C.V.)
1
10
50
5.00
0.00
0.00
2
10
50
5.00
0.00
0.00
3
10
50
5.00
0.00
0.00
4
10
50
5.00
0.00
0.00
5
10
50
5.00
0.00
0.00
6
10
50
5.00
0.00
0.00
7
10
50
5.00
0.00
0.00
8
10
50
5.00
0.00
0.00
9
10
50
5.00
0.00
0.00
10
10
50
5.00
0.00
0.00
11
10
50
5.00
0.00
0.00
12
10
50
5.00
0.00
0.00
13
10
50
5.00
0.00
0.00
14
10
50
5.00
0.00
0.00
15
10
49
4.90
0.32
6.45
16
10
49
4.90
0.32
6.45
17
10
49
4.90
0.32
6.45
18
10
49
4.90
0.32
6.45
19
10
49
4.90
0.32
6.45
20
10
48
4.80
0.42
8.78
21
10
48
4.80
0.42
8.78
22
10
47
4.70
0.48
10.28
23
10
47
4.70
0.48
10.28
24
10
47
4.70
0.48
10.28
25
10
47
4.70
0.48
10.28
26
10
46
4.60
0.52
11.23
27
10
45
4.50
0.53
11.71
28
10
45
4.50
0.53
11.71
29
10
45
4.50
0.53
11.71
30
10
45
4.50
0.53
11.71
31
10
43
4.30
0.67
15.70
32
10
43
4.30
0.67
15.70
33
10
43
4.30
0.67
15.70
34
10
43
4.30
0.67
15.70
35
10
43
4.30
0.67
15.70
36
10
42
4.20
0.63
15.06
37
10
42
4.20
0.63
15.06
38
10
42
4.20
0.63
15.06
39
10
41
4.10
0.57
13.85
40
10
40
4.00
0.67
16.67
41
10
39
3.90
0.57
14.56
42
10
38
3.80
0.63
16.64
43
10
38
3.80
0.63
16.64
44
10
38
3.80
0.63
16.64
45
10
38
3.80
0.63
16.64
46
10
36
3.60
0.70
19.42
47
10
35
3.50
0.71
20.20
48
10
35
3.50
0.71
20.20
49
10
31
3.10
0.32
10.20
50
10
30
3.00
0.47
15.71